Skip to content

Ndanzwa Inzwi Rako

June 3, 2012

1.
Ndanzwa inzwi rako, Rinondidaidza, Ndishambidze mwoyo wangu Pane ropa rako.

CHORUS
Ndouya, Jesu! Kwauri Ishe! Shambidza mwoyo wangu Pane ropa rako.

2.
Ndashaya masimba, Iwe uchandipa; Uchandishambidz a kwazvo Uchanditsvenisa.

3.
Jesu wandidana Nditsvake rutendo Norudo noruregerero, Pasi nokudenga.

4.
Jesu wasimbisa Basa rakanaka; Wapamhidza ngoni dzake Pano mwoyo wangu.

5.
Jesu wakandipa Tsitsi dzake dzose; Wandipa ruregerero Norutendo rwake.

Advertisements

From → spiritual

Comments are closed.

%d bloggers like this: