Skip to content

Riripo Tsime Rizere

May 16, 2012

1.
Riripo tsime rizere Neropa raJesu; Vatadzi vakashamba’mo, Vakachena kwazvo.

CHORUS
Ndinotenda, ndinofara; Jesu wandifira; Napamuchinjikwa ropa RandaparadzirwaII

2.
Uyo mupati wakafara Kuona tsime’ro; Neni mutadzi mukuru Ndinotenda kwazvo.

3.
Iwe, Gwayana raMwari, Ropa rinesimba, Kutisunungura isu Pane zvakaipa.

4.
Handifaniri kupinda Kudenga kutsvene; Asi iwe wakaripa Mhoswa dzangu dzose.

5.
Ndichaimba nero shoko Nguva dzangu dzose; Nokudenga ndichafara Nokusingaperi.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: