Skip to content

Nditarire Nokufara

May 16, 2012

1.
Nditarire nokufara Ishe wangu Ndiwe wanga wandifira, Ishe wangu. Makasika denga renyu Waburuka denga rako, Uchisiya upenyu hwako, Ishe wangu.

2.
Ndandigere mune rima Ishe wangu; Nda’ndiende panono rufu, Ishe wangu Dzakauya nhume dzako, Dzandinzwisa dama rako, Dzandiudza tsitsi dzako, Ishe wangu.

3.
Ngandinzwiswe ngoni dzako, Ishe wangu; Ndive muponiswa wako, Ishe wangu! Zvakaipa ngazvipere, Mwoyo uve noutsvene, Ndinzwe undireverere, Ishe wangu!

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: