Skip to content

Ndinoshamiswa Kwazvo

May 16, 2012

1.
Ndinoshamiswa kwazvo Namabasa makuru Akaiitiwa nemi, Ose anorumbidzwa Ukuru hwenyu Mwari Hunoshamisa kwazvo.

2.
Kana ndarangrira Mabasa okudenga. Kana ndrangira Mabasa apanyika, Inobuda misodzi Kana ndafunga iwe.

3.
Mwari Vatatumumwe, Itai kuti tikude, Nokuti wakatida, Makazotipa Jesu, Watipa Mweya wako Wokutipupurira.

4.
Rumbidzai iwe denga! Rumbidzai iwe nyika! Rumbidzai iwe gungwa! Nesu ngatirumbidze! Uyu musiki wedu, Ano rudo rukuru.

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 37 other followers

%d bloggers like this: