Skip to content

Ndinofara Kuti Baba Wedu

May 16, 2012

Hymn 82
Tune 10.10.10.10.

1.
Ndinofara kuti Baba wedu
Wareva rudo rwake rukuru,
Parugwaro rwake rwakanaka,
Wakandiudza Jesu wandida.

CHORUS
Ndinofara Jesu wandida
Anondida, anondida;
Ndinofara Jesu wandida,
Ini anondida.

2.
Kana ndichimukanganwa Iye,
Asi anogondiyeuchid za,
Zvino kwaari ndinodzokera,
Ndofunga kuti Jesu wandida.

3.
Jesu anondida ini kwazvo
Kuti wandipa upenyu hwake;
Kutadza kwangu wakakufira
Ndoziva kuti Jesu wandida.

4.
Mwoyo wangu uno Muyamuri,
Ndinotenda Jesu Mununuri,
Zvino ndinogomubatiri ra,
Nokuti ndonzwa Jesu wandida.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: