Skip to content

Ndinobva Kwamuri

May 16, 2012

1.
Ndinobva kwamuri, Ndinoenda kudenga, Ndinoenda kuimba yaBaba; Kune iyi imba inoutsvene ukuru, Ndinokugadzirira’ nzvimbo.

2.
Kana ndichienda, ndokudzokerai, A’vanhu venyika havaone: Kana ndichidzoka ndokugam’chirai, Tigare munzvimbo ndinemi.

3.
Iri’nzwi raMambo, riri’nzwi ro m’faro. Farai! Vatendi, farai! Ishe wakaenda, asi achadzoka, Apinze kudenga imi mose.

4.
Ipa togara pautsvene kwazvo, Navazhinjizhinji chokwadi: Neredu ir’nzwi tiri pana vamwe, Tokudza Ishe wokudenga.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: