Skip to content

Mumwe Ariko Pam’soro Anotida

May 16, 2012

Hymn 91
Tune 8.4.8.4.8.8.8.4.

1.
Mumwe ariko pam’soro;
Anotida!
Rudo rwake rwaakakomba:
Anotida!
Hama dzedu dzinotiza
Dzimwe dzinotitambudza;
Haana kutinyengedza:
Anotida!

2.
Kumuziva ndoupenyu:
Anotida!
Wakatipa zvinhu zvose:
Anotida!
Tanga tiri kure naye,
Wakatitenga neropa;
Wakatiisa kudenga;
Anotida!

3.
Jesu ndiShamwari wedu:
Anotida!
Anoda kutifadzisa:
Anotida!
Mwoyo yedu inomuda
Yoda kushovedzwa naye
Zvorikwazvo nechokwadi
Anotida!

4.
Toregererwa zvakaipa:
Anotida!
Togokunda hondo dzedu:
Anotida!
Anotipa zvipo zvose,
Anoda kutinakira,
Achatipa noutsvene:
Anotida!

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: