Skip to content

Ishe Ndinzwe Nokufara

May 16, 2012

1.
Ishe ndinzwe nekufara Ndinzwe netsitsi dzako Dzaunopa vanhu vose Ngadziuye pandiri, pandiri.

2.
Rega kundisiya, Baba, Kana ndiri mutadzi, Ndinokuipa pamwoyo, Asi uya pandiri, pandiri.

3.
Uya pano, Muponisi! Ngandichengetwenewe; Kana uchindishevedza, Ndichauya kwauri, kwauri.

4.
Mweya Mutsvenewa Mwari! Rega kundipfuura, Ngandione ndiri bofu, Taurai izwi resimba, resimba.Rudo rwako Mwari Baba, Ropara Ishe wangu, Nokuwadzana KwoMweya. Kungavepo kwandiri, kwandiri

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: