Skip to content

Dombondipa Meso Ndione

May 16, 2012

1.
Dombondipa meso ndione, Pauzuru kudenga; Ndivaone vano utsvene, Vanofara kunaShe.

2.
Zviya zvavaiva panyika Vaichema misodzi; Vaimanikwa nokuedzwa Muedzi achiedza.

3.
Ndakaona negwara rake, Ndikabvunza, ”Makadii?” Ndiyeyo wanga watifira, Wanga wafira isu.

4.
Vakaona negwara rake, Raenda paupenyu; Vakafamba, pagwara rake, Vazorora kudenga.

5.
Ngaarumbidzwe M’tungamiri Zvaatitungamirira; Kusashaike muteveri. Panero gwara rake.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: