Skip to content

Amai Nevana

May 16, 2012

1.
Amai nevana Vauya kuna Jesu, Vadzidzi vavadzivisa Vachiti, “Ibvai!” Asi Jesu haabvumi Wati kuna vakukutu “Regai vaduku musavarambidze.”

2.
Ndinovagam’chir a, Ndinogovafungat a, Ndichava mufudzi wavo Musavarambidze; Ndinoda vaduku vose Vagare upenyu neni “Regai vaduku musavarambidze,”

3.
Jesu wakapfava,, Wakavaropafadza ,, Nyamba zviuru zvevana Vasati vamuziva; Havana matama ake, Havanzwe kuti wadaro, “Regai vaduku musavarambidze.”

4.
Tinokuteura Kuti marudzi ose Asiye vamwari vavo Auye kwauri. Uvavhenekere, Mwari, Uve navo noupenyu, Uvadzdzise vauye kwauri.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: