Skip to content

Fambai Vatendi Fambai Kurwa

May 15, 2012

1.
Fambai vatendi, fambai kurwa Munotungamirirw a noMuchinjikwa, Kristu Ishe wedu, Mutungamiri, Fambai sehondo nesimbarake,

Refrain:
Fambai vatendi, fambai kurwa, Munotungamirirw a noMuchinjikwa.

2.
Satani achatiza, anotya kwazvo, Fambai vatendi, mugom’kunda Anozunguzika namanzwi enyu, Simudzirai manzwi, imbaimose.

3.
Inoenda sehondo Kokorodzano, Ichifamba shure Vatsvene vose, Tisats’ukaniswe , muviri mumwe, Mumwe norutendo, mumwe norudo.

4.
Hunogoparadzwa umambo hwose, Govero raJesu rinogosara, Hondo yaSatani isingagone Ma’ama aJesu achazadziswa.

5.
Ndizvo fambai, fambai nesu, Rwiyo rwokukunda ngatiimbei; Ngatikurumbidze Kristu Ishe, Namazuva ose asingaperi.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: