Skip to content

Famba Mangwanangwana

May 15, 2012

1.
Famba mangwanangwana, Famba masikati, Famba zuva radoka Famba pausiku. Famba nomwoyo mutsvene, Urege kutyiswa Upfugame nemabvi Teura kwaari.

2.
Kumbirira shamwari, Vose unovada; Kumbirira vavengi Rega kuvasiya; Shure kwezvo kumbira Chowotsvaga woga, Nero zita raJesu Mununuri wako.

3.
Kana washaya nzvimbo Yokugara woga; Kana varipo vamwe, Zvimwe une basa Mwari anokunzwa. Kufunga kwedu kose Kunozibwa naye.

4.
Kana waona nhamu Teura kwaari; Naparufaro rwako Tenda kuna Mwari; Simba raakatipa Rinokunda zvose, Simba rokuteura Kuna Mwari wedu.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: