Skip to content

Changamire M’ponisi

May 15, 2012

1.
Changamire muponisi Ishe wakambozvidzwa; Nezvirwadzo zvako, Tenzi, Kwakwaniswa kupona. Changamire Mambo Jesu! Mutakuri wemhosva; Nako kufa kwakakomba Takapiwa upenyu.

2.
Gwayana raMwari baba Tonamata kwauri Ropa rakaparadzirwa Isu vakarasika. Vanhu vako vose, Ishe Vakatengerwa nzvimbo; Vakazarurirwa musuwo Webako rokudenga.

3.
Changamire wakagadzwa Pachigaro chitsvene; Hondo dzose dzokudenga Dzinokukurumbidza. Unoteurira isu, Unotireverera; Pamusha wako mutsvene Unoda kutipinza.

4.
Wafanira kugam’chira Kukudzwa noutsvene; Kukurumbidzwa kukuru, Rudo rusingaperi. Tiyamurei ngirozi Uyai nanziyo dzenyu; Tose tiimbire Mambo Tiine mwoyo michena.

Advertisements

From → spiritual

One Comment
  1. Ever redeeming song to me. My best in guitar and keyboard playing. I feel the real realm of God whenever i am singing this song. Thanks to classic composers almost scarce today.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: