Skip to content

Baba Ndiri Mwana Wako

May 15, 2012

1.
Baba ndiri mwana wako, Kana ndakatadza; Ndinochema mberi kwako Baba ndiregerere.

2.
Zvitadzo zvangu zvizhinji, Hazvingaverengwi; Ndinozviisa kwauri; Baba ndiregerere.

3.
Mirau yako ndakatyora, Iwe ndakuzvidza; Mununuri ndamurasa, Baba ndiregerere.

4.
Ndakatadza nokureva, Ndatadza kufunga; Ndakatadza namabasa, Baba ndiregerere.

5.
Nezvakaipa zvangu zvizhinji Baba ndakatadza, Ndakakunyadzisa iwe, Baba ndiregerere.

6.
Uri Mwari unengoni Dzisina kupera; Naizvozvo ndinochema, Baba ndiregerere.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: