Skip to content

Hakuna Zita Sera Jesu

May 14, 2012

1.
Hakuna zita seraJesu Kana kudenga Hakuna rimwe rakadaro, Zita romuponesi.

CHORUS
Tinoda kumuimbira Jesu Tichimupa mbiri, Nokuti hatizive zita Rinokunda iri.

2.
NdiJesu wakafira vese Wakatida kwazvo Zvatanga takaraswa tose Nezvitadzo zvedu.

3.
NdiJesu waka wakaita nyasha, Takamukanganwa, Wakati,”Enda zvako mwana, Usazotadzazve.

4.
NdiJesu wakatiudzira Kutunhidza Mwari, Nekusarura vashamwari Vakanaka chete.

5.
NdiJesu wakarapa vanhu, Akavasimbisa, NdiJesu wakamutsa vafi Kune hama dzavo.

6.
NdiJesu anoenda nesu Kwese tinoenda; NdiJesu anotibatsira Muupenyu hwedu.

Advertisements

From → spiritual

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: