Skip to content

Ndanzwa Inzwi Rako

1.
Ndanzwa inzwi rako, Rinondidaidza, Ndishambidze mwoyo wangu Pane ropa rako.

CHORUS
Ndouya, Jesu! Kwauri Ishe! Shambidza mwoyo wangu Pane ropa rako.

2.
Ndashaya masimba, Iwe uchandipa; Uchandishambidz a kwazvo Uchanditsvenisa.

3.
Jesu wandidana Nditsvake rutendo Norudo noruregerero, Pasi nokudenga.

4.
Jesu wasimbisa Basa rakanaka; Wapamhidza ngoni dzake Pano mwoyo wangu.

5.
Jesu wakandipa Tsitsi dzake dzose; Wandipa ruregerero Norutendo rwake.

Advertisements

Tsitsi Dzinondishamisa

Tsitsi Dzinondishamisa

1.
Tsitsi dzinondishamisa
Dzakandiponesa.
Ndakange ndisingaone
Zvino ndaoneswa.

2.
Tsitsi dzinondishamisa
Dzakandishingisa.
Ngetsitsi dzake ndasukwa
Zvino ndaponeswa.

3.
Mudambudzo repanyika
Ndine Mugondeki.
Ndichazofamba kuenda
Kum’soro kudenga.

4.
Ishe wakanditsidzira
Rufaro kudenga.
Jehova ndiye M’chingeti
Muupenyu hwepasi.

Ndinobva Kwamuri

1.
Ndinobva kwamuri, Ndinoenda kudenga, Ndinoenda kuimba yaBaba; Kune iyi imba inoutsvene ukuru, Ndinokugadzirira’ nzvimbo.

2.
Kana ndichienda, ndokudzokerai, A’vanhu venyika havaone: Kana ndichidzoka ndokugam’chirai, Tigare munzvimbo ndinemi.

3.
Iri’nzwi raMambo, riri’nzwi ro m’faro. Farai! Vatendi, farai! Ishe wakaenda, asi achadzoka, Apinze kudenga imi mose.

4.
Ipa togara pautsvene kwazvo, Navazhinjizhinji chokwadi: Neredu ir’nzwi tiri pana vamwe, Tokudza Ishe wokudenga.

Ishe Ndinzwe Nokufara

1.
Ishe ndinzwe nekufara Ndinzwe netsitsi dzako Dzaunopa vanhu vose Ngadziuye pandiri, pandiri.

2.
Rega kundisiya, Baba, Kana ndiri mutadzi, Ndinokuipa pamwoyo, Asi uya pandiri, pandiri.

3.
Uya pano, Muponisi! Ngandichengetwenewe; Kana uchindishevedza, Ndichauya kwauri, kwauri.

4.
Mweya Mutsvenewa Mwari! Rega kundipfuura, Ngandione ndiri bofu, Taurai izwi resimba, resimba.Rudo rwako Mwari Baba, Ropara Ishe wangu, Nokuwadzana KwoMweya. Kungavepo kwandiri, kwandiri

Ndinoshamiswa Kwazvo

1.
Ndinoshamiswa kwazvo Namabasa makuru Akaiitiwa nemi, Ose anorumbidzwa Ukuru hwenyu Mwari Hunoshamisa kwazvo.

2.
Kana ndarangrira Mabasa okudenga. Kana ndrangira Mabasa apanyika, Inobuda misodzi Kana ndafunga iwe.

3.
Mwari Vatatumumwe, Itai kuti tikude, Nokuti wakatida, Makazotipa Jesu, Watipa Mweya wako Wokutipupurira.

4.
Rumbidzai iwe denga! Rumbidzai iwe nyika! Rumbidzai iwe gungwa! Nesu ngatirumbidze! Uyu musiki wedu, Ano rudo rukuru.

Dombondipa Meso Ndione

1.
Dombondipa meso ndione, Pauzuru kudenga; Ndivaone vano utsvene, Vanofara kunaShe.

2.
Zviya zvavaiva panyika Vaichema misodzi; Vaimanikwa nokuedzwa Muedzi achiedza.

3.
Ndakaona negwara rake, Ndikabvunza, ”Makadii?” Ndiyeyo wanga watifira, Wanga wafira isu.

4.
Vakaona negwara rake, Raenda paupenyu; Vakafamba, pagwara rake, Vazorora kudenga.

5.
Ngaarumbidzwe M’tungamiri Zvaatitungamirira; Kusashaike muteveri. Panero gwara rake.

Nditarire Nokufara

1.
Nditarire nokufara Ishe wangu Ndiwe wanga wandifira, Ishe wangu. Makasika denga renyu Waburuka denga rako, Uchisiya upenyu hwako, Ishe wangu.

2.
Ndandigere mune rima Ishe wangu; Nda’ndiende panono rufu, Ishe wangu Dzakauya nhume dzako, Dzandinzwisa dama rako, Dzandiudza tsitsi dzako, Ishe wangu.

3.
Ngandinzwiswe ngoni dzako, Ishe wangu; Ndive muponiswa wako, Ishe wangu! Zvakaipa ngazvipere, Mwoyo uve noutsvene, Ndinzwe undireverere, Ishe wangu!